De PGA ontwikkelt zich door

Een beter beeld met Tagscore

De persoonsgerichte aanpak (PGA) van mensen van wie het verwarde of onbegrepen gedrag een veiligheidsrisico vormt, wordt stap voor stap doorontwikkeld. Zo is sinds kort een nieuw en op maat gemaakt monitoringsysteem in gebruik genomen. “Dit maakt onze aanpak scherper”, aldus projectleider Arjen Witteveen.

Bij de PGA werken ketenpartners nauw samen om een cliënt weer op een stabiel spoor te krijgen en perspectief te bieden. Dat vraagt om goede afspraken en een heldere informatie-uitwisseling, waarbij iedereen weet wat van hem verwacht wordt. Om dat proces verder te stroomlijnen, is Tagscore ontwikkeld. Een IT-tool, waarmee een cliënt systematisch gevolgd wordt. Het maakt nog duidelijker wanneer aan welke ondersteuning behoefte is.

Schaal van 0 tot 4

Tagscore is ontworpen door het bedrijf Zocus. “We hebben het volledig op maat gebouwd om deze doelgroep te kunnen monitoren en beheren”, vertelt ontwikkelaar Marcel Halff. “Daarbij hebben we de procesregisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis, die zich bezighouden met de PGA, nauw betrokken. Zij moeten gaan werken met Tagscore. Het bevat onder andere een digitale versie van FARE (Forensisch Ambulante Risico Evaluatie)en de Zelfredzaamheid-Matrix. Dat is een instrument, waarmee de mate van zelfredzaamheid op diverse leefgebieden kan worden beoordeeld.” “Om de beginsituatie van een cliënt goed in kaart te brengen, gebruiken we vanaf het begin van de PGA een analyseformat. Dat verandert niet”, legt Arjen de werkwijze uit. “We nemen de informatie uit dit format op in Tagscore. Vervolgens gaan we tijdens een casusoverleg met dit systeem kijken welke interventies gewenst zijn, welke risicogebieden het eerst moeten worden aangepakt en welke vorderingen een cliënt maakt op de diverse leefgebieden Dat doen we door ervaringen uit te wisselen en die per leefgebied op basis van duidelijke risicoprofielen te scoren op een schaal van 0 tot 4. Zo ontstaat een objectief beeld vanuit meerdere invalshoeken. We kunnen daardoor meer focus aanbrengen in de aanpak rondom een cliënt.”

FARE score regelovertredend gedrag

Levensloopteams

Relatief veel personen binnen de PGA verkeren in de problemen door een mix van een verstandelijke beperking, psychiatrische klachten en middelengebruik. Om daar echt vat op te krijgen, zouden de partijen die zich hiermee bezighouden - GGZ, VG-zorg en verslavingszorg - nog intensiever moeten samenwerken dan nu al het geval is. Arjen: “Je zou regionaal levensloopteams kunnen samenstellen, van waaruit maatwerk wordt geleverd.” Maar dan ben je er nog niet. Deze groep heeft voor een groot deel zorg nodig voor de rest van hun leven en zou erg gebaat zijn bij longstay voorzieningen met een zeker beveiligingsniveau. Denk aan zelfstandige woonunits op het terrein van de GGZ of Esdégé-Reigersdaal. Maar die zijn schaars. “Daarover voeren we nu gesprekken”, laat Arjen weten.

Hutje op de hei

Het brengt Arjen op de speerpunten voor volgend jaar. Huisvesting staat hoog op de agenda. Naast bovengenoemde categorie woningen wordt vanuit het deelproject ‘Maatwerkvoorzieningen’ intensief gesproken met gemeenten en woningbouwcorporaties over de spreekwoordelijke ‘hutjes op de hei’. Daar kunnen cliënten met behulp van gerichte ondersteuning in alle rust hun leven leiden, zonder anderen overlast te bezorgen. Arjen: “Ook dat voorziet in een duidelijke behoefte.”

FARE score met nul, doel en actuele metingen

Op maandag 19 oktober stond een groot artikel in het Noordhollands Dagblad over het project 'Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico'.