COMMISSIE ZORG EN VEILIGHEID

“Je moet bovenop die 1% groep zitten”

Voor een doeltreffende aanpak van mensen die vanuit een (urgente) zorgbehoefte de openbare orde verstoren, moet je bestuurlijke slagkracht organiseren. Daarom heeft Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de commissie Zorg en Veiligheid in het leven geroepen. Een unieke samenwerking, aldus VRNHN-directeur Martin Smeekes. “In het land volgt men deze ontwikkeling met grote interesse.”

Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte GGZ (Wvggz) van kracht, die de rechten van mensen regelt die te maken krijgen met verplichte zorg in de GGZ. De wet voorziet er onder meer in dat gemeenten bij meldingen van verward gedrag door familie of omgeving een verkennend onderzoek moeten uitvoeren en ook de plicht hebben de patiënt te horen als het tot een crisismaatregel komt.


Martin Smeekes: “In onze regio willen we die taken in handen leggen van GGD Hollands Noorden. Het is een van de keuzes die we in de commissie Zorg en Veiligheid hebben gemaakt en die daardoor ook breed gedragen wordt. Of het definitief lokaal beleid wordt, hangt af van de besluitvorming door het algemeen bestuur van GGD Hollands Noorden.”

Breed georiënteerd

De bestuurscommissie bestaat uit burgemeesters en wethouders, aangevuld met vertegenwoordigers van politie, openbaar ministerie, GGD Hollands Noorden en VRNHN. Jan Nieuwenburg, burgemeester van Hoorn, is de voorzitter ervan.


“De thema’s de we behandelen hebben - naast de invoering van de Wvggz - betrekking op de programma’s Personen met verward gedrag, Jeugd, Alcohol & Drugs, Geweld hoort nergens thuis en het Zorg & Veiligheidshuis. Kortom, allemaal thema’s die zich op het snijvlak van zorg en veiligheid afspelen. Tot nu toe zijn we twee keer bij elkaar gekomen.”

“Het echte knelpunt op OOV-gebied ligt bij de aanpak van de gevaarlijke verwarden.
Wij noemen ze de ‘1% groep”

Echt knelpunt

‘Beter worden doe je thuis’; Smeekes is groot voorstander van de benadering van GGZ NHN die achter deze slogan schuilgaat. Er zijn ook voldoende voorzieningen om de zorg in de eigen omgeving - dicht bij de patiënt - te organiseren. Een van de taken van de commissie is om regionaal meer samenhang en uniformiteit in dit zorgaanbod te brengen, zodat er duidelijke zorgpaden en zorgarrangementen ontstaan.


“Het echte knelpunt op OOV-gebied ligt bij de aanpak van de gevaarlijke verwarden. Wij noemen ze de ‘1% groep’. Zij veroorzaken de meeste overlast. Deze groep moet je stevig vastpakken en in een langdurige en integrale persoonsgerichte aanpak proberen weer op het goede pad te krijgen. Daar hoort ook bij: passende huisvesting, dagbesteding en intensieve behandeling. Daar hebben we met elkaar nog een grote stap te maken. Inmiddels hebben we deze zware probleemgevallen in onze regio wel goed in beeld.”


Ook problematisch, erkent Smeekes, is de beschikbaarheid van bewaakte bedden voor de categorie patiënten die acuut een bedreiging vormt voor de samenleving en behandeling nodig heeft, maar waarbij de veiligheid van het zorgpersoneel niet gegarandeerd kan worden. “Het tekort aan die bedden is nijpend, in heel Nederland. Wij agenderen dat in de commissie, waardoor er meer bestuurlijke urgentie ontstaat en oplossingsprocessen sneller in beweging kunnen worden gezet.”

Lachgas aanpakken

Een ander waardevol aspect van de commissie is de druk die het kan uitoefenen op de landelijke bewindspersoon in Den Haag. “Op dit niveau wil men wel naar ons luisteren, bijvoorbeeld als we vinden dat de wet- en regelgeving rond lachgas aangepast moet worden, zodat een meer integrale aanpak mogelijk wordt.”


Noord-Holland Noord is met de commissie Zorg en Veiligheid een voorloper. “Ik weet zeker dat ook andere regio’s profijt kunnen hebben van zo’n aanpak. Niet voor niks is de VNG aangehaakt. Niet alleen om ons van kennis en inzichten te voorzien, maar ook om de kennis en inzichten rond de commissie te delen met gemeenten elders in het land. Zelf verzorgen we in juni 2020 een grote presentatie van dit initiatief op het VNG Jaarcongres, dat dan ook in West-Friesland plaatsvindt.”