BOUWSTEEN 8 - PASSENDE ONDERSTEUNING, ZORG EN STRAF

Project ‘Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico’

Vorig jaar is in opdracht van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gestart met het project ‘Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico’. Dit project heeft tot doel de aanpak te verbeteren voor een categorie personen met verward gedrag, die kampt met ingewikkelde problematiek, regelmatig met politie en justitie in aanraking komt, gevaarlijk kan zijn en moeilijk te motiveren is voor behandeling.

Afgelopen maanden hebben projectleiders Arjen Witteveen en Jeroen Koffijberg een brede inventarisatie gedaan naar de knelpunten van de huidige aanpak en de oplossingrichtingen daarvoor. Gesproken werd met meer dan 130 bestuurders, managers, beleidsmakers en professionals van alle 17 gemeenten en ketenpartners uit het zorg- en veiligheidsdomein.


Onlangs is de rapportage uitgebracht, waarin onder meer verbeterpunten op bestuurlijk, uitvoerings- en voorzieningenniveau worden benoemd en een concreet stappenplan wordt voorgesteld om de aanpak te verbeteren. De komende twee maanden wordt het rapport gepresenteerd in de basisteam driehoeken, portefeuillehouders overleggen sociaal domein en tijdens enkele regiobijeenkomsten voor de geïnterviewden.

27 februari 2018 - Verwarde man breekt eigen woning af in Alkmaar.