Project 'Aanpak verwarde personen met veiligheidsrisico's' van start

Net als in veel andere regio’s is er in Noord-Holland Noord een kleine groep mensen met verward gedrag, die voor veel overlast zorgt, delicten pleegt en gevaarlijk is. Deze groep heeft vaak veel problemen op meerdere gebieden. Zorgtrajecten vanuit de maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg en justitie zorgen niet voor een blijvende oplossing. Een deel van deze groep heeft qua zorg een hoog beveiligingsniveau nodig, maar er is een (landelijk) tekort aan deze hoogbeveiligde bedden. Ook blijkt het moeilijk te zijn om deze mensen na een beveiligde opname een geschikte woonplek te bieden. Om in Noord-Holland Noord de aanpak van deze groep te verbeteren, is in november gestart met het project ‘Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico’, een project dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Eerste stap:
Inventarisatie van knelpunten en oplossingsrichtingen

Voor het project zijn twee (parttime) projectleiders aangesteld en is een werkgroep opgericht. De werkgroep bestaat uit deelnemers van het Veiligheidshuis, Fivoor reclassering, DNODoen, GGZ-NHN, politie, Openbaar Ministerie, verzekeraar VGZ, GGD en de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Hoorn en Den Helder.


Komende periode voeren de projectleiders interviewgesprekken met burgemeesters en wethouders Sociaal Domein van alle 17 NHN-gemeenten en met bestuurders, managers en professionals van organisaties, die met de aanpak van de doelgroep te maken hebben. In de interviews worden knelpunten en oplossingsrichtingen opgehaald en wordt ook ingegaan op de bijdrage die gemeenten en organisaties aan de verbetering van de aanpak kunnen en willen leveren.


De uitkomst van de gesprekken wordt in de werkgroep besproken en moet leiden tot concrete projecten en acties, die de aanpak verbeteren en de overlast en de risico’s van deze groep verminderen. Belangrijk is dat, waar mogelijk, aansluiting wordt gezocht bij al lopende projecten in de regio. Het is niet de bedoeling om opnieuw het wiel uit te vinden. In deze aankondiging van het project kunt u meer lezen over het project, de doelgroep en de deelnemers van de werkgroep.

Casus

Mevrouw (41 jaar), kampt met ernstige gedrags-, agressie- en verslavingsproblematiek. Is psychotisch, verslaafd en zorgmijdend. Ze zorgt op straat voor veel overlast en pleegt kleine diefstallen, waarvoor ze meerdere keren in de gevangenis heeft gezeten. Tijdens (gedwongen) opnames in de GGZ is ze moeilijk te begeleiden en valt ze personeel aan. Hierdoor is zij eenmaal met een Rechtelijke Machtiging in een hoogbeveiligde kliniek buiten de regio opgenomen. Mevrouw is in diverse ketenoverleggen besproken en gemeenten en ketenpartners uit zorg- en veiligheidsdomein hebben zich enorm ingespannen om na haar terugkeer uit de hoogbeveiligde kliniek een geschikte woonplek te vinden. Door terugval in drugs- en alcoholgebruik en het contact met haar (negatieve) sociale netwerk heeft ze haar woning niet weten te behouden. Situatie weer terug bij af.

Projectleider Jeroen Koffijberg

Is zelfstandig adviseur op het snijvlak van politie, justitie, GGZ en zorg. Jeroen was onder andere betrokken bij de oprichting van de ‘Opvang Verwarde Personen’ in Den Haag en de ‘pilot Verwarde verdachten’ in Amsterdam. Momenteel is hij ook projectleider van de aanpak van personen met verward gedrag in regio Oost Brabant en projectleider verwarde arrestanten in Den Bosch. E-mail: jeroen@lameriskoffijberg.nl

Projectleider Arjen Witteveen

Heeft een achtergrond bij de verslavingsreclassering en het Pieter Baan Centrum. De laatste jaren was Arjen beleidsadviseur/projectleider ‘Aanpak verwarde personen’ bij het ministerie van JenV en lid van het kernteam van het landelijk Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Op dit moment rapporteert hij weer voor het Pieter Baan Centrum en is hij adviseur bij het programma Mental Health First Aid (MHFA) van GGzEindhoven.

E-mail: awitteveen@vrnhn.nl

Projectondersteuner Sandra Gordijn

Is werkzaam bij het Veiligheidshuis als ondersteuner. Zij was al vanaf de start betrokken bij de werkgroep en neemt de projectondersteuning voor haar rekening. E-mail: sgordijn@vrnhn.nl